Đưa ra một thông điệp với màu xanh mòng két

Bạn cũng có thể tham khảo thêm