ĐIỀU KIỆN & QUYỀN LỢI NHÀ THẦU CHUYÊN NGHIỆP

ĐIỀU KIỆN & QUYỀN LỢI NHÀ THẦU CHUYÊN NGHIỆP


 

CẤP BẬC HỘI VIÊN

img1

      QUYỀN LỢI HỘI VIÊN

      1. NHÀ THẦU DULUX

img2

  2. NHÀ THẦU CHUYÊN NGHIỆP DULUX

img3

     3. NHÀ THẦU PLATINUM DULUX

img5

TẢI SỔ TAY NHÀ THẦU 2020: tại đây

img6